Dashiqiao Jinyuan Wirtschaftszone in Yingkou
  115100
  0417-5211225  5211134  5211398  5211468  5211369
  0417-5211228  5211478  5211004  5211768
  http://www.jinlonggroup.com
  admin@jinlong.com